Identifikace projektu

Název projektu

Název operačního programu

Prioritní osa

Investiční priorita

Číslo výzvy

Název výzvy

Registrační číslo projektu

Datum zahájení

Datum ukončení

Příjemce podpory

Česká přírodní kosmetika - myšlenka, která pomáhá

Operační program Zaměstnanost

2

2.1

03_16_067

Podpora sociálního podnikání

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005846

01.10.2017

31.12.2019

Czech organic cosmetics s.r.o.

 

Cíle projektu

O projektu

 

 

 

 

 

 

Principy sociálního podnikání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontální témata

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady enviromentálně setrného podnikání

Realizací projektu vznikla nová podnikatelská aktivita v oblasti sociálního podnikání. Nový sociální podnik je zaměřen na výrobu 100% přírodní kosmetiky, založené na bázi vzácných přírodních olejů, másel, vosků a čistých esenciálních olejů, obohacených o bylinné extrakty a vitamíny. 

Motivací k založení sociálního podniku bylo vytvoření pracovních míst pro zaměstnance z řad dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných osob. 

Naše společnost naplňuje principy sociálního podnikání tím, že: 

 • zaměstnává z celkového počtu zaměstnanců 46,8% osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob

 • poskytuje zvýšenou míru pracovní a psychosociální podpory v období adaptace zaměstnanců dle jejich individuálnich potřeb

 • klade důraz na práci v týmu, spolupráci a ochotu

 • dodržuje etické principy a snaží se předcházet nadměrnému stresu na pracovišti

 • umožňuje práci na zkrácený pracovní úvazek v jednosměnném provozu

 • je nezávislý na manažerském rozhodování a řízení podniku na externích subjektech a na svých zřizovatelech

 • vytváří zisk, a tento ve výši minimálně 51% reinvestuje do svého rozvoje a zvyšování kvality výroby

 • upřednostňuje využívání místních zdrojů a podporuje ideu společenské odpovědnosti při řešení místních problémů

 • klade důraz na spolupráci s místní iniciativami a místními aktéry

 • dodržuje zásady enviromentálního hospodaření

Náš sociální podnik prosazuje zásady naplňování rovných příležitostí, a to na všech pracovních pozicích v naší společnosti. Zvláštní pozornost bude věnována rovným příležitostem mezi muži a ženami. Naše společnost dodržuje v průběhu své činnosti zásady enviromentálního hospodaření, tzn. využíváme energeticky úsporné spotřebiče, třídíme odpad, používáme recyklovatelné obaly a ekologické čistící prostředky, minimalizujeme spotřebu energie, vody a množství látek, které vypouštíme do odpadů pocházejících z výroby našich produktů prostřednictvím využívání speciálního filtru v umývárně. Snažíme se o minimalizaci vzniku odpadů - výrobky nebalíme do papírových krabiček. Při výrobě našich produktů používáme 100% přírodní zdroje. 

Při naší činnosti klademe důraz na to, abychom šetrně zacházeli s životním prostředím. Samotné zaměření výroby společnosti Czech organic cosmetics s.r.o. lze považovat za environmentálně prospěšné, neboť je naše činnost zaměřena na výrobu 100% přírodní kosmetiky, založené na bázi vzácných přírodních olejů, másel, vosků a čistých esenciálních olejů, obohacených o bylinné extrakty 
a vitamíny. 

 

Při výrobě a s ní souvisejících činnostech využíváme níže uvedená environmentálně šetrná opatření:

 • Do naší kosmetiky používáme jen suroviny z obnovitelných zdrojů. Nepoužíváme suroviny a ingredience z rostlin, které patří mezi ohrožené druhy, jako je santalovník bílý (esenciální olej santal), palisandr neboli známější název růžové dřevo (esenciální olej růžové dřevo), kadidlovník (esenciální olej kadidlo) a palma červená (palmový olej).

 

 • Při výrobě využíváme energeticky úsporné spotřebiče, recyklovatelné obaly. 

 

 • Podnik se snaží o minimalizaci vzniku odpadů (výrobky nebalíme do papírových krabiček). 

 

 • Minimalizujeme množství látek, které vypouštíme do odpadů pocházejících z výroby našich produktů prostřednictvím využívání speciálního filtru v umývárně. 

 

 • Používáme ekologicky šetrné výrobky, a to:

 • recyklované tonery,

 • recyklované papíry pro tisk,

 • recyklovaný toaletní papír,

 • využíváme ekologicky šetrné mycí a čistící prostředky,

 • minimalizujeme spotřebu energie a vody.

 

 • Třídíme odpad v prostorách sociálního podniku: plast, papír, sklo, biologicky rozložitelný odpad, ostatní směsný odpad, a další.

 

 • Pečlivě plánujeme spotřebu surovin a materiálu. Veškeré suroviny se snažíme zpracovávat s maximálně efektivním využitím, aby zpracování materiálu nevytvářelo přebytečný odpad.

 

 • Tisk dokumentů probíhá pouze v opravdu nutných případech, většina dokumentů se netiskne, dokumenty jsou uchovávány v elektronické podobě, komunikace s klienty probíhá rovněž elektronicky. Tímto snižujeme spotřebu papíru. 

 • Zaměstnanci vždy při odchodu z pracovního místa vypínají veškerá světla či jiná elektronická zařízení, aby docházelo k co největší úspoře spotřebované energie. Používáme zářivky s optimální spotřebou elektrické energie a spotřebiče s nízkou spotřebou.

 

Naplnění cílů projektu aneb závěrečné vyhodnocení

Společensky prospěšný cíl

Sociální princip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomický princip

 

 

 

Enviromentální princip

 

 

 

 

Lokální princip

Sociální podnik zaměstnává osoby dlouhodobě nezaměstnané, které byly vedené jako uchazeči o zaměstnání v evidenci Úřadu práce déle než 12 měsíců a tím přispívá k jejich integraci, sociálnímu začleňování.

Podíl osob znevýhodněných skupin tvoří 53,57% zaměstnanců podniku. 

 

Zaměstnaným osobám ze znevýhodněných skupin je poskytována individuální podpora Koučem profesního a osobního rozvoje zaměřená na sociální začleňování. Jedná se zejména 
o posílení motivace v plnění Rozvojového plánu a motivace setrvat v pracovním procesu. 

 

Pravidelné informování zaměstnanců o chodu podniku probíhá formou pracovních porad 1x měsíčně. Na těchto poradách získávají zaměstnanci důležité informace o chodu sociálního podniku, naplňování veřejně prospěšných cílů a seznamují se se základní legislativou v oblasti podnikání. Zaměstnanci podniku, tedy i osoby ze znevýhodněných cílových skupin, se účastní všech důležitých rozhodnutí o směrování podniku 

 

V sociálním podniku má každý zaměstnanec znevýhodněné skupiny osob nastaven Rozvojový plán dle individuálních potřeb a schopností. 

Za rok 2019 činí tržby z prodeje výrobků 31,3% z celkových výnosů podniku. 

Min. 50% zisku z roku 2019 bude reinvestován do rozvoje podniku v roce 2020. 

 

Sociální podnik nemá externího vlastníka. 

Při činnosti podniku klademe důraz na to, abychom šetrně zacházeli s životním prostředím. Samotné zaměření výroby společnosti Czech organic cosmetics s.r.o. lze považovat za environmentálně prospěšné, neboť je naše činnost zaměřena na výrobu 100% přírodní kosmetiky, založené na bázi vzácných přírodních olejů, másel, vosků a čistých esenciálních olejů, obohacených 
o bylinné extrakty a vitamíny. 

 

Při výrobě a s ní souvisejících činnostech využíváme níže uvedená environmentálně šetrná opatření:

 • Do naší kosmetiky používáme jen suroviny z obnovitelných zdrojů. Nepoužíváme suroviny a ingredience z rostlin, které patří mezi ohrožené druhy, jako je santalovník bílý (esenciální olej santal), palisandr neboli známější název růžové dřevo (esenciální olej růžové dřevo), kadidlovník (esenciální olej kadidlo) a palma červená (palmový olej).

 • Při výrobě využíváme energeticky úsporné spotřebiče, recyklovatelné obaly. 

 • Podnik se snaží o minimalizaci vzniku odpadů (výrobky nebalíme do papírových krabiček). 

 • Minimalizujeme množství látek, které vypouštíme do odpadů pocházejících z výroby našich produktů prostřednictvím využívání speciálního filtru v umývárně. 

 • Používáme ekologicky šetrné výrobky, a to:

 • recyklované tonery,

 • recyklované papíry pro tisk,

 • recyklovaný toaletní papír,

 • využíváme ekologicky šetrné mycí a čistící prostředky,

 • minimalizujeme spotřebu energie a vody.

 • Třídíme odpad v prostorách sociálního podniku: plast, papír, sklo, biologicky rozložitelný odpad, ostatní směsný odpad, a další.

 • Pečlivě plánujeme spotřebu surovin a materiálu. Veškeré suroviny se snažíme zpracovávat s maximálně efektivním využitím, aby zpracování materiálu nevytvářelo přebytečný odpad.

 • Tisk dokumentů probíhá pouze v opravdu nutných případech, většina dokumentů se netiskne, dokumenty jsou uchovávány v elektronické podobě, komunikace s klienty probíhá rovněž elektronicky. Tímto snižujeme spotřebu papíru. 

 •  Zaměstnanci vždy při odchodu z pracovního místa vypínají veškerá světla či jiná elektronická zařízení, aby docházelo k co největší úspoře spotřebované energie. Používáme zářivky s optimální spotřebou elektrické energie a spotřebiče s nízkou spotřebou.

 

Seznámení zaměstnanců se zásadami environmentálně šetrného podnikání:

 • V dodržování enviromentálních zásad jsou naši zaměstnanci řádně proškoleni  

 • Zaměstnanci jsou seznámeni s pravidly ekologicky šetrného chování již při nástupu do zaměstnání. Zásady environmentálně šetrného podnikání jsou zdůrazňovány na poradách a jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti.

 

Sociální podnik uspokojuje potřeby místní poptávky, a to prodejem vlastních výrobků prostřednictvím místních odběratelů a prodejců.

 

Podnik při své výrobě vyhledává a nakupuje od místních dodavatelů (nebo dodavatelů se sídlem či provozovnou v sousedním kraji). 

 

Sociální podnik spolupracuje s řadou místních aktérů, informuje je o svém fungování a principech sociálního podniku. Vzniklá spolupráce zahrnuje např.

 • realizace osvětové činnosti v oblasti sociálního podnikání znevýhodněným osobám, předávání získaných zkušeností z oblasti sociálního podnikání, podpora získávání pracovních zkušeností znevýhodněným osobám v sociálním podniku, nabídka tzv. tréninkových míst znevýhodněným osobám v sociálním podniku. Sociální podnik má ambici stát se mezičlánkem mezi zaměstnavateli a dlouhodobě nezaměstnanými. 

 • zapojení se do aktivit komunitního centra zaměřených na environmentální tématiku (formou zážitkových besed pro veřejnost). 

 • Podpora místních aktérů při pořádání kulturních akcí pro veřejnost 

 

Navázaná spolupráce s mateřskými školami  – program se zaměřením na výrobu vlastního krému, povídání si o výrobě olejů, esenciálních olejů, o sile bylin, které se používají 
v přírodní kosmetice, o ohrožených druzích rostlin, které právě při výrobě přírodní kosmetiky 

 

 • Black Blogger Icon